• 125cc Peugeot, Sym
  • 300/400cc Yamaha
  • 49cc Sym, Yamaha